Artificial Intelligence in Judicial Expertise

Let’s look to the future and understand how artificial intelligence is and will be one of the essential tools that will allow us to continue our professional activities and implement more effective preventive measures.

The congress of 23 and 24 October 2020 in the theatre of Mechelen will present you with high quality speakers how artificial intelligence takes place in a concrete way used in medical and expert fields.

More information here.

marc de leeuw

Wetsdokter Marc De Leeuw overleden: “Ik ben de enige wetsdokter die zijn doodsoorzaak kent zonder autopsie”

Professor Doctor Marc De Leeuw (53), de gerechtsdeskundige die onder meer is aangesteld in de zaak-Kim De Gelder, -Ronald Janssen en -Hans Van Themsche, is vorige week na een slepende ziekte overleden. VRT-journaliste Machteld Libert had de afgelopen maanden gesprekken met hem : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/25/marc-de-leeuw/

Wetsontwerp (oprichting van een nationaal register) – Projet de loi (établir un registre national)

U vindt hier een wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Vous trouvez ici le projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Postacademische opleiding – Juridische vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen

De Universiteit Antwerpen, faculteit rechten zal in het academiejaar 2017-2018 starten met een postacademische opleiding ‘Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen’.

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde
juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief Nationaal Register voor
Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token.De opleiding staat open voor alle (kandidaat)-deskundigen en vertalers-tolken die wensen opgenomen te worden in het definitief register van gerechtsdeskundigen.
Bij het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is.
De opleiding behelst 34 uur opleiding over volgende topics (zoals voorzien in de wet):

  • gerechtelijke organisatie, algemene principes van het burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
  • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en politieonderzoek in strafzaken
  • onderscheid tussen minnelijke en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
  • het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussen-komst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in strafzaken, de vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
  • aansprakelijkheid, verzekering
  • deontologie Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token

De kostprijs van deze academische vorming bedraagt 1000 euro (met inbegrip van het studiemateriaal en de inschrijving in het examen).
Voorlopige registratie start vanaf 01.04.2017 via gerechtelijke.geneeskunde@uza.be
Voor meer praktische informatie kan u terecht bij de initiatiefnemers.

Meer informatie vindt u in deze aankondiging.

In Memoriam – Prof. Jacques Timperman (1930-2016)

In Memoriam

jacques_timperman

Prof. Jacques Timperman verliet ons op 10 mei 2016.
Hij werd geboren te Gent op 3 juli 1930.
Aan de Rijksuniversiteit Gent behaalde hij in 1955 het diploma van licentiaat lichamelijke opvoeding.
In 1956 werd hij er doctor in de genees-, heel- en verloskunde.
Op 15 september 1957 startte hij zijn academische loopbaan als vrijwillig deeltijds assistent bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de toen Rijksuniversiteit Gent. Hij was op dat moment al actief als geneesheer bij het Ministerie van Landsverdediging.

Op 1 januari 1961 werd hij benoemd tot deeltijds bezoldigd assistent in voornoemd laboratorium.

Tot aan zijn benoeming als voltijds eerstaanwezend assistent op 1 juli 1970 combineerde hij zijn assistentschap aan de faculteit Geneeskunde met zijn militaire diensten, respectievelijk als kapitein – geneesheer, commandant – geneesheer en officier van de militaire gezondheidsdienst.

Op 1 maart 1974 werd hij benoemd tot werkleider van het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de faculteit Geneeskunde.

Op 1 oktober 1977 werd hij er benoemd tot voltijds docent. Hij volgde zijn befaamde leermeester prof. Frédéric Thomas op, die in 1976 tot het emeritaat toegelaten. De bevorderingen tot hoogleraar en gewoon hoogleraar volgden respectievelijk op 1 oktober 1985 en op 1 oktober 1987.

Hij ging op emeritaat op 1 oktober 1994 en was vanaf dan gemachtigd de titel van ere-gewoon hoogleraar te voeren.

Prof. Jacques Timperman was een vaak geconsulteerd forensisch arts bij misdaden en rampen. Als deskundige speelde hij een belangrijke rol in gerechtelijke onderzoeken en de identificatie van de slachtoffers (Los Alfaques in Spanje -1978, de vliegtuigramp in Aarsele -1971, de kapseizing van de ‘herald of free enterprise’ in Zeebrugge -1987 en ook bij talrijke dodelijke verkeersongevallen).
Hij was eveneens een zeer geliefde docent in de gerechtelijke geneeskunde aan de faculteit geneeskunde en aan de faculteit rechten ( school voor criminologie), niet alleen in Gent maar ook aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ere-docent werd.
Als vorser trok hij zich het onderzoek van de verdrinking nauw aan het hart en volbracht talrijke publicaties die internationaal een groot impact hadden.

Hij was voorts gewezen voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde, gewezen lid van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (Ministerie van Volksgezondheid) en gewezen lid van talloze wetenschappelijke verenigingen.
We herinneren ons prof. Jacques Timperman als een extroverte en joviale man die weliswaar ook streng kon zijn met zijn medewerkers al was hij steeds rechtvaardig. Voor familie en vrienden was hij een zeer minzaam man.

De crematie vond plaats in intieme kring op 17 mei 2016.